2F., No. 100 Hou Gang St. Chientan Taipei, Taiwan R.O.C. 111
Plant: No. 2-1 Wen Hua Rd., Tung Hu Village Ku Keng Hsiang, Yun Lin Hsien, Taiwan, R.O.C 646

TEL: 886-2-88614905 
FAX: 886-2-88614906
http://www. wanlung.com.tw
E-mail: info@wanlung.com.tw
2F., No. 100 Hou Gang St. Chientan Taipei, Taiwan R.O.C. 111
Plant: No. 2-1 Wen Hua Rd., Tung Hu Village Ku Keng Hsiang, Yun Lin Hsien, Taiwan, R.O.C 646

TEL: 886-2-88614905 
FAX: 886-2-88614906
http://www. wanlung.com.tw
E-mail: info@wanlung.com.tw